CNN تقابل مقاتلين سابقين بداعش.. هذا ما قالاه 

CNN تقابل مقاتلين سابقين بداعش.. هذا ما قالاه 

داعش هُزم تقريباً.. لكن غرور معتقدات متبعيه لم تُهزم.

نشر
...